TOC | om adl | ett brev

ADL: WP5.2 Information

Skriv venligst informationerne under de specificerede overskrifter. Henvis gerne til sider i dokumenter der vedlægges. Se også WP5.2_samlingstyper_20080523 for yderligere oplysninger.

A: Type af collection

Skriv * ud­ for aktuel type

Type

Beskrivelse

1a

Monolingvale tekstsamlinger/korpusser: tekster, tekster med håndskrifter/originaler(digitaliseringer), tekster med noter, med/uden annoteringer

*

1b

Monolingvale tekstsamlinger/korpusser: tekstsamlinger, som er tilgængeliggjort vha. et særligt interface, eller med særlige værktøjer tilknyttet f.eks. ADL eller korpus2000

2a

Multilingvale tekstsamlinger/korpusser: Parallelle tekster på to eller flere sprog. tekster med håndskrifter/originaler(digitaliseringer), tekster med noter, med/uden annoteringer

2b

Multilingvale tekstsamlinger/korpusser: tekstsamlinger, som er tilgængeliggjort vha. et særligt interface, eller med særlige værktøjer tilknyttet

3

Ord-collections, fx ordbøger el. leksikalske ordsamlinger med lingvistisk annotation

4

Billed-collections, fx databaser med billeder og tekst

5a

Audio-collections: med transskription

5b

Audio-collections: uden transskription

6a

Multimodale collections, med transskription

6b

Multimodale collections, uden transskription

6c

Multimodale collections, med transskriptioner og annotationer

6d

Multimodale collections, uden transskription eller annotationer

7

Andet

B: Navnet på den enkelte collection

Arkiv før dansk litteratur

C: Indhold/formål for den givne collection eller korpus, herunder sprog, evt. også angivelse af tidsperiode, hvis det er relevant.

Litterära (men även en del andra typer av) danska texter från Saxo till Gustaf Munch-Petersen (d 1938) till förmån för läshungriga och andra människor. Tjänstens ändamål är att tillgängliggöra klassiska danska författares verk utanför copyright så långt möjligt i kritiska editioner. Utöver litterära verk innehåller ADL övergripande beskrivningar av författarskapen och de tidsperioder de var verksamma i.

D: Omfanget: Specificer antal tekster, antal ord, timers video/lyd

XML-filerna innehåller (efter tag removal) ungefär 30,000,000 ord (3,327,485 tokens) i 15456 namngivna verk av 70 författare.

E: Hvilke metadata findes for den enkelte resurse i samlingen?

teiHeader metadata ( http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/html/HD.html ) supplerad med en del information indaterad direkt i databasen. Motsvarar en relativt god dublin core-record.

F: Eventuelle annoteringer: hvilke annoteringer/lag af annotering?

ADL är baserat på vad som i dagligt tal kallas TEI Lite[1]. vi har gjort tre avsteg från detta format de två viktigaste (de enda som rör litterära texter i ADL) är att vi lagt till ett attribute "imgfile" elementet "pb".samt attributet "vaerktitle" till elementen text, div samt div0-7

Denna version av TEI är föråldrad. TEI P5 från 2006 är en mera grundlig revidering av formatet som stödjer modulariserade schemas (bland annat bruk av olika name spaces) och som dessutom har tag-sets som möjligger mycket elegant korrelering mellan digitaliserade bilder och text - det gäller alltså ADLs attribute imgfile på pb-elementet jag nämnde ovan.

Noter:

[1]  Lou Burnard and C. M. Sperberg-McQueen, 1995, revised 2002. TEI Lite: An Introduction to Text Encoding for Interchange

http://www.tei-c.org/Guidelines/Customization/Lite/teiu5_split_en.html  TEI är ett internationellt initiativ för standardisering av textkodning inom alla områden men i synnerhet humaniora. Se http://www.tei-c.org

G:Primær(e) målgruppe(r), fx historikere, litterater, lingvister, leksikografer

Litterater och läshungrig allmänhet; studerande, skol- och gymnasielärare i danska språket och litteraturen.

H: Hvordan bruges resursen/samlingen i dag? Eksisterer der en brugermanual eller en beskrivelse af use cases?

http://adl.dk/adl_pub/omadl/cv/OmAdl.xsql?nnoc=adl_pub

I: Ejerforhold og copyright-bestemmelser, fx offentlig tilgængelig, kun til forskningsformål, hvilke målgrupper har hvilke copyright-begrænsninger, hvem må tilgå resursen på hvilken måde, fx søgbar for alle, men kun læsbar for ejer.

Målet är att tillföra betydande danska författarskap efter hand som de blir fria. ADL innehåller inte friköpt material

J: Nuværende teknisk tilgængelighed: Oplys hvordan man får adgang, fx web-adresse, elektronisk tilgængelighed på en given server, ikke-digitaliseret, eksisterer der et søgeværktøj, binding til bestemt operativsystem mv.

http://www.adl.dk/

Tjänsten kan tillgås såväl via sökning och bläddring. Nuvarande version av systemet lämnar en del i övrigt att önska när det gäller användarvänlighet.

K: Teknisk beskrivelse af platformen: fx. søgesprog/-syntaks, programmeringssprog, tekniske komponenter/produkter, evt. API-er, brugergrænseflade, driftsmiljø, operativsystem osv.

Systemet kör under Oracle DB och oracle application server. Indatering kräver en UNIX/Linux miljö. Tjänsten stödjer även tillgång för specialicerad programvara via XML Webservices (SOAP), vilket brukas för tillåta gravt fysiskt handikappade personer som kan styra en specialgjord pramvaror via sina ögonrörelser.

L: Kontaktperson for yderligere oplysninger

Virginia Laursen, vl@kb.dk , och Laurids K. Fahl lkf@dsl.dk (redaktionella spörsmål) samt slu@kb.dk (tekniska)

M: En kort beskrivelse (3-15 linjer)

ADL's målsætning er at skabe et omfattende og frit tilgængeligt digitalt referencebibliotek og webarkiv, der omfatter danske litterære forfatterskaber. Hensigten med ADL er at skabe et centralt forskningsmæssigt redskab og en førsteklasses ressource til brug for undervisning i og formidling af dansk litteratur.